เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

Posted by LVT - 2021-04-26 06:10:34

บริษัทขอเลื่อนการประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2564 ออกไปตามเอกสารแนบ บริษัทฯจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สาหรับประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564