ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Posted by LVT - 2021-10-21 12:41:37

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังและ ให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิ์ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564_อังกฤษ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564_ไทย